Regulamin

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy na pobyt turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a Rezydencją Na Skrócie.

§ 2
REZERWACJA

1. Dokonanie rezerwacji wiąże się z wcześniejszym zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
2. Wraz z dokonaniem rezerwacji Klient zobowiązany jest do wpłaty 30% zadatku w terminie 24 godzin na rachunek bankowy podany przez właścicieli. W przypadku braku wpływu zadatku rezerwacja ulega anulowaniu. Zadatek nie podlega zwrotowi.
3. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient wpłaci najdalej w dniu przyjazdu gotówką lub kartą płatniczą w Rezydencji Na skrócie.
4. Przy anulacji rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym przyjazdem lub w przypadku braku przyjazdu, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w pełnym rezerwowanym terminie.
 

§ 3
CENA

1. Podana w opisie cena obejmuje :
a) pobyt w pokoju maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób za 1 dobę,
b) wyżywienie zgodnie z wyborem (BE, BB lub HB)
c) miejsce parkingowe nie strzeżone

§ 4
WARUNKI POBYTU

1. Okres rozliczeniowy pokoju wynosi 1 dobę, która trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość dostosowania podanych wyżej godzin do potrzeb Klienta po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą obiektu w miarę posiadanych możliwości.
2. Po przyjeździe konieczne jest zameldowanie Klienta na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu.
3. W przypadku wystąpienia szkody, Klient powinien zawiadomić o niej personel Rezydencji Na Skrócie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
4. Klient zobowiązuje się do eksploatacji pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z pokoju jakichkolwiek elementów jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do pokoju
5. Klient zobowiązany jest każdorazowo do należytego zabezpieczenia pokoju w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien i drzwi wejściowych na klucz oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich.
6. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju
7. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w pokojach oraz przestrzegania zakazu palenia tytoniu. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu w tym zakresie, klient może zostać ukarany karą porządkową w wysokości 200zł każdorazowo za naruszenie regulaminu bądź obciążony pełnymi kosztami odświeżenia pomieszczenia lub interwencji służb porządkowych.
8. W dniu wyjazdu Klient zobowiązany jest do przekazania kluczy od pokoju przedstawicielowi Rezydencji na Skrócie.
9. W wyjątkowych sytuacjach – awarii w pokoju, kradzieży, działania siły wyższej lub innego zdarzenia losowego – Na Skrócie ma prawo do udostępnienia Klientowi lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni odpowiadającej zarezerwowanemu pokojowi, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na zaproponowany równorzędny pokój umowa ulega rozwiązaniu, w związku z czym Na Skrócie ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconej przez Niego sumy pieniędzy pomniejszonej o rzeczywisty czas pobytu
10. Na Skrócie nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

§ 5
DANE OSOBOWE

1. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Rezydencji na Skrócie.
2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

§ 6
INNE

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.


Warning: Declaration of Model_Banners::add(array $data) should be compatible with App_Db_Table::add(array $data, $table = false) in /home/teresakalbar/ftp/newsite/application/models/Banners.php on line 59

Mapa

Zobacz jak dojechać

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl